ФАКТОРИЯ

Найдено 1 определение
ФАКТОРИЯ

1) Торговая контора и обособленное поселение, организуемые купцами какого-либо государства на территории экономически отсталой колониальной или зависимой страны. 2) Заготовительно-снабженческий пункт в отдаленных промысловых районах, являющийся также и культурным центром.

Источник: Словарь политических терминов проекта Me-i-oni

|

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
185.62 кб

Ризики демографічних втрат України: зміст та фактори формування

B. I. Надрага
Стаття присвячена аналізу демографічних процесів у контексті соціальних ризиків українського суспільства.
Читать PDF
276.60 кб

Типи ремоделювання серця як тригерні фактори ускладненого перебігу захворювання у хворих на гострий

Черевко О. А.
Для хворих на гострий інфаркт міокарда характерні такі типи ремоделювання серця: лівошлуночковий у 5,8% хворих; бівентрикулярний з кінцево-діастолічним розміром правого шлуночка менше 2,6 см 30,5%, 2,6 см і більше 63,6%.
Читать PDF
348.15 кб

Сімейний стан та психосоматичний статус як фактори ризику-антиризику формування залежності від опіої

Друзь О. В.
Проведено порівняльне дослідження частоти різних видів сімейного стану, психічного статусу та приналежності до певних конституційно-морфологічних типів.
Читать PDF
290.34 кб

ЦУКРОВИЙ ДіАБЕТ: ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФіКАЦіЯ, ЕПіДЕМіОЛОГіЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ

Паньків В. І.
Читать PDF
152.41 кб

СТАН ВНУТРіШНЬОЧЕРЕПНОГО ТИСКУ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОї ГЕМОДИНАМіКИ, ЯК ПРОГНОСТИЧНі ФАКТОРИ ТЯЖКОї ЧЕРЕПНО-

Дзяк Л. А., Сірко А. Г., Сук В. М.
Читать PDF
187.32 кб

Фактори ризику розвитку рецидиву при хворобі грейвсарезультати систематичного огляду і мета-аналізу

Зелинская Н.Б.
Читать PDF
289.27 кб

Артеріальна гіпертензія у підлітків: фактори прогнозу перебігу

Коренєв М. М., Богмат Л. Ф., Носова О. М., Ніконова В. В., Яковлєва І. М.
Читать PDF
281.34 кб

Фонові чинники та фактори виникнення синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно ві

Шкурупій Д. А., Снісарь В. І.
В статье приведены результаты работы, в которой на основе статистического анализа были определены факторы риска развития синдрома полиорганной недостаточности у новорожденных.
Читать PDF
292.06 кб

Потенційні фактори ризику при системній гіпоплазії та карієсі зубів на етапі одонтогенезу

Ковач І. В., Дичко Є. Н., Біндюгін О. Ю., Бунятян Х. А.
Поражение твердых тканей зубов кариозным процессом и повреждения их, не связанные с кариесом, составляют подавляющее большинство из всех стоматологических заболеваний.
Читать PDF
100.12 кб

ВПЛИВ ОМЕГА-3 ПОЛіНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА НЕКЛАСИЧНі ФАКТОРИ КАРДіОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ З УРАХУВ

Полторак В. В., Караченцев Ю. І., Кравчун Н. О., Горшунська М. Ю., Йенсен Є. , Атраментова Л. О., Лещенко Ж. А., Гладких О. І., Красова Н. С., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А., Почерняев А. К., Плохотніченко О. О.
Читать PDF
129.38 кб

ФАКТОРИ ГОМЕОСТАЗУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В НОРМІ ТА ПРИ ДЕФІЦИТІ СЕКРЕТОРНОГО IgA

П.М. Скрипников, Г.М. Силенко, Б.Ю. Силенко, М.В. Хребор, А.І.Сидорова
Болезни тканей пародонта являются одними из наиболее распространенных стоматологических заболеваний.
Читать PDF
1.57 мб

Фактори ризику виникнення хронічних дерматозів у дітей

Голяченко Г. Б.
Читать PDF
586.03 кб

Рискови фактори и многофакторен логистично регресионен анализ при ортодонтско лечение

Пеева Ю., Шопова Д., Пеев И.
Читать PDF
0.00 байт

Клінічні особливості та фактори ризику атопічного хейліту в дітей різного віку

В.М. Кулигіна, М.В. Стремчук
Проведено исследование архитектоники губ, функциональных нарушений и вредных привычек у 65 здоровых детей и 61 больного атопическим хейлитом в разные возрастные периоды: раннее детство (1-3 года), первое и второе детство (соответс
Читать PDF
0.00 байт

Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіперте

Сіренко О. Ю.
Факторы кардиоваскулярного риска у больных ревматоидным артритом в сочетании с артериальной гипертензией в зависимости от массы тела. Сиренко О.Ю.